KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği şirketimiz “WoodPeckers” olarak Sayın Müşterilerimizin kişisel verileri kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere aktaracaktır. Bu kapsamda güncel yasal düzenleme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin tarafınızı bilgilendirme görevini ifa etmekteyiz.

WoodPeckers” üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi ( Ad, Soyadı, E-mail, Telefon, Adres ) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi işlemektedir. Bu kişisel veriler “WoodPeckers” hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması faaliyeti belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi Çerçevesindeki Haklarınız

Herkes, “WoodPeckers”’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

WoodPeckers ’in Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

WoodPeckers” ;

 1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

WoodPeckers”, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

WoodPeckers”, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, “WoodPeckers” bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Faaliyeti Kapsamında Yapılacak Değişiklikler

WoodPeckersh” işbu kişisel verilerin korunması faaliyetinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yeni versiyonu yeni kişisel verilerin korunması faaliyetinin fitandfreshistanbul.com sitesine konulması ile birlikte derhal geçerlilik kazanır. Tarafınız faaliyette yapılacak değişikliklerle alakalı bilgilendirilecektir. Tarafınız “Fit&Fresh” ’e ilettiği bilgileri her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilir.

Bu konudaki taleplerinizi [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN HALLER

 1. Kamuya malolmuş bilgiler
 2. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
 3. Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ifşası zorunlu olan bilgiler,
 4. Alıcı’ların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.